Плацентоль ПДЭ
 

ДИАГНОСТИКА И ПРОФИЛАКТИКА БЕСПЛОДИЯ ОСНОВНЫХ СВИНОМАТОК

 
 

Вощенко И.Б. Диагностика и профилактика бесплодия основных свиноматок

Диссертация на соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук по специальности 16.00.07 – ветеринарное акушерство. – Национальный аграрный университет, Киев, 2004.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

   Актуальність теми. Актуальними і до кінця не вирішеними залишаються питання діагностики та профілактики аліментарної, симптоматичної та імунної форм неплідності основних свиноматок.

    Для інтенсифікації та відновлення відтворної здатності свиноматок, у практиці ветеринарного акушерства, гінекології та біотехнології розмноження з успіхом використовують найрізноманітніші методи і засоби (І.Г.Мороз, 1970; В.П.Рибалко, Б.В.Баньковський, В.Ф.Коваленко, 1991; М.І.Харенко, 1998).

    Встановлено, що причини, які викликають аліментарну, імунну та симптоматичну форми неплідності є досить різними і, перш за все, пов`язані з годівлею та утриманням тварин, порушенням правил організації та проведення осіменіння. Вони також пов’язані з патологією органів статевої системи, як запального, так і не запального характеру. Всі ці причини призводять до клініко-патолого-морфологічних змін в органах статевої системи, суттєвих функціональних розладів та стійкого порушення відтворної функції тварин.

    Виявити та диференціювати симптоматичну, імунну та аліментарну форми неплідності можливо за допомогою впровадження нових та удосконалення ряду існуючих діагностичних методів та тестів.

    У зв`язку з цим, виникла необхідність поєднання та вдосконалення методів діагностики, застосування нових схем відновлення відтворної здатності свиноматок за допомогою вітамінних, нейролептичних, тканинних та гормональних препаратів при вищевказаних формах неплідності (А.О. Манасян, 1953; В.Діков, К.Братанов, 1967).

    Зв`язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є частиною тематичного плану науково-дослідної роботи кафедри акушерства та хірургії Сумського НАУ за темою: „Система комплексних заходів по профілактиці і ліквідації неплідності і яловості корів і свиней”.

    Мета і задачі дослідження. Основна мета проведених досліджень - встановити розповсюдженість окремих форм неплідності, характер їх прояву, вивчити ефективність застосування біологічно активних препаратів при аліментарній, симптоматичній та імунній неплідності основних свиноматок в умовах спецгоспів з виробництва свинини.

    Для досягнення мети нами були поставлені такі задачі:
- встановити параметри розповсюдження різних форм неплідності свиноматок у господарствах Сумської області залежно від пори року;
- вивчити характер клініко-функціональних змін в організмі та патолого-анатомічні зміни в органах статевої системи основних свиноматок при аліментарній, симптоматичній та імунній формах неплідності;
- вивчити стан відтворення поголів`я основних свиноматок, динаміку біохімічних, морфологічних, гормональних показників крові, кольпоцитологічного складу мазків-відбитків і титру спермоантитіл до і після застосування препаратів при аліментарній, симптоматичній та імунній формах неплідності;
- визначити терапевтичну та економічну ефективність застосування препаратів при різних формах неплідності основних свиноматок;
- удосконалити, обґрунтувати та рекомендувати для виробництва методи діагностики і профілактики аліментарної, симптоматичної та імунної форм неплідності основних свиноматок.
Об`єкт дослідження – аліментарна, симптоматична та імунна форми неплідності основних свиноматок. Предмет дослідження – цільна кров та сироватка крові, вагінальний слиз від основних свиноматок при аліментарній, симптоматичній та імунній формах неплідності. Методи дослідження – клінічні, біохімічні, гематологічні, імунологічні та цитологічні. Наукова новизна одержаних результатів. Вдосконалено та експериментально обґрунтовано методи визначення титру спермоантитіл у сироватці крові, оцінки клітинного складу вагінальних мазків-відбитків, ректального дослідження свиноматок. Визначено біохімічні, гормональні та гематологічні показники крові основних свиноматок, до, і після застосування препаратів при аліментарній, симптоматичній та імунній формах неплідності. Вивчено терапевтичну та економічну ефективність застосування вітамінних, нейролептичних, тканинних та гормональних препаратів при аліментарній, симптоматичній та імунній формах неплідності основних свиноматок.

    Практичне значення одержаних результатів. Обґрунтовано та запропоновано схеми профілактики та ліквідації аліментарної, симптоматичної та імунної форм неплідності.

    Удосконалені методи визначення титру спермоантитіл, ректального дослідження та оцінки клітинного складу вагінальних мазків-відбитків, які допоможуть лікарям ветеринарної медицини швидко з`ясувати причини різних форм неплідності основних свиноматок та своєчасно їх діагностувати і застосовувати ефективні заходи профілактики та усунення (дод. А, В, Г).

   Матеріали дисертаційної роботи використовуються при вивченні курсу „Акушерство, гінекологія та біотехнологія розмноження сільськогосподарських тварин” на факультеті ветеринарної медицини та зооінженерному факультеті Сумського національного аграрного університету (дод. Б).

    Особистий внесок здобувача. Всі дослідження проведені особисто здобувачем. Експериментальні дослідження проведено дисертантом на базі ТОВ „Ряснянське” Краснопільського району Сумської області. Імуноферментні та біохімічні дослідження проведені спільно зі співробітниками лабораторії обласної клінічної лікарні м. Сум.

    Особисто здобувачем проведено огляд та аналіз джерел наукової літератури за темою дисертації, клінічні, гематологічні та цитологічні дослідження, статистичну обробку даних проводили на персональному комп`ютері за допомогою програми „Gesta”. Біохімічні та імунологічні дослідження за темою дисертації виконані при безпосередній участі здобувача.

   Викладення результатів дослідження, їх наукова інтерпретація і узагальнення у висновках та пропозиціях, підготовку їх до друку, написання дисертації та автореферату здійснено здобувачем самостійно при консультації наукового керівника.

    Апробація роботи. Матеріали дисертації пройшли апробацію на: науково-практичній конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (2 – 18 квітня 2002 р.); науково-практичній конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (2 – 18 квітня 2003 р.); міжнародній науково-практичній конференції “Досягнення та перспективи розвитку ветеринарної медицини” м. Полтава (19 – 20 вересня 2002 р.); II міжвузівській науково-практичній міжнародній конференції молодих вчених та аспірантів “Молодые ученые – будущее отечественной ветеринарной медицины” м. Суми (24 – 27 вересня 2002 р.); міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених та спеціалістів “Молоді вчені у вирішенні проблем аграрної науки і практики” м. Львів (26 – 27 червня 2003 року); IV науково-практичній конференції „Проблеми неінфекційної патології тварин” м. Біла Церква (4 – 5 червня 2003 р.); 59 – Международной научно-практической конференции „Повышение конкурентоспособности животноводства и задачи кадрового обеспечения” Быково, Московской области ( 5 – 7 сентября 2003г.).

    Публікації. За темою дисертації опубліковано 11 наукових праць, з них 4 одноосібно і 7 у співавторстві. Видано у фахових виданнях 8 праць.

    Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 230 сторінках, складається із вступу, 4-х розділів, висновків, пропозицій виробництву, списку літератури, який включає 236 джерел, з них – 23 іноземних; містить 32 таблиці і 9 рисунків, додатки.

 

   Более полную информацию можно получить на сайте http://www.lib.ua-ru.net/inode/14697.html